GIỚI THIỆU
 1. Trang web https://gdelivery.vn được điều hành bởi Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Cổng Vàng (Golden Gate), các chi nhánh trực thuộc và các tổ chức liên quan. Golden Gate cam kết tôn trọng quyền riêng tư và những vấn đề cá nhân của tất cả Khách hàng trên nền tảng web https://gdelivery.vn (G-Delivery). Chúng tôi nhận thức được tầm quan trọng của các dữ liệu cá nhân mà Khách hàng đã cung cấp cho Chúng tôi và tin rằng trách nhiệm của Chúng tôi là quản lý đúng cách, bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng.
 2. Chính Sách Bảo Mật Thông Tin này (“Chính sách Bảo mật” hay “Chính sách”) được tạo ra nhằm cung cấp các thông tin tổng quát về việc Chúng tôi sẽ thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý các dữ liệu cá nhân mà Khách hàng đã cung cấp cho Chúng tôi như thế nào, cho dù ở hiện tại hay trong tương lai; cũng như cách mà Chúng tôi sẽ hỗ trợ Khách hàng trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào liên quan đến việc cung cấp dữ liệu cá nhân của Khách hàng cho Chúng tôi. Xin vui lòng đọc Chính Sách Bảo Mật này một cách cẩn thận. Nếu Khách hàng có bất kỳ câu hỏi liên quan đến các thông tin này hoặc thực tiễn bảo mật của Chúng tôi, xin vui lòng xem phần liên hệ với Chúng tôi theo thông tin ở phần cuối của Chính Sách Bảo Mật này.
 3. Bằng cách đăng ký tài khoản, ghé thăm hoặc truy cập vào G-Delivery, hay sử dụng một hoặc nhiều dịch vụ mà Chúng tôi cung cấp thông qua G-Delivery (sau đây đề cập chung là “Dịch vụ”), Khách hàng thừa nhận và đồng ý các yêu cầu, và/hoặc các quy định, thực tiễn áp dụng nêu hoặc thuộc Chính sách Bảo mật này, và Khách hàng đồng ý với Chúng tôi về việc thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng theo cách được mô tả trong Chính sách này. Nếu Khách hàng không đồng ý với chính sách bảo mật này, vui lòng không sử dụng dịch vụ của chúng tôi hoặc truy cập G-Delivery.
 4. Nếu Chúng tôi thay đổi Chính sách này, Chúng tôi sẽ cập nhật thay đổi hoặc sửa đổi đó trên G-Delivery. Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi Chính sách Bảo mật này vào bất cứ lúc nào, và việc tiếp tục sử dụng Dịch vụ của Khách hàng được hiểu là Khách hàng đã đồng ý với các sửa đổi, bổ sung, cập nhật liền trước đó của Chúng tôi.
II.PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN
 • Việc thu thập dữ liệu chủ yếu để sử dụng Dịch vụ của G-Delivery bao gồm việc khách hàng phải đăng ký tài khoản và cung cấp một số thông tin như: email, họ tên, số điện thoại, ngày sinh, địa chỉ và một số thông tin khác của Khách hàng (“Dữ liệu cá nhân”)
 • Dữ liệu cá nhân cũng bao gồm: lịch sử mua hàng, giá trị giao dịch, phương thức vận chuyển, thanh toán. Các thông tin này cũng được lưu trữ nhằm giải quyết những vấn đề có thể phát sinh về sau.
 • Các Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, Khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Golden Gate về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.
III.PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN
Golden Gate sử dụng thông tin Khách hàng cung cấp để:
 • Để định danh và/hoặc xác minh tài khoản Khách hàng;
 • Cung cấp các dịch vụ đến Khách hàng, hỗ trợ Khách hàng khi mua sản phẩm.
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Khách hàng và G-Delivery;
 • Phản hồi yêu cầu của Khách hàng, đưa ra những gợi ý phù hợp cho từng khách hàng khi mua sắm tại G-Delivery.
 • Gửi thông tin giới thiệu sản phẩm mới và những chương trình khuyến mãi của Golden Gate.
 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của Khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo Khách hàng.
 • Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.
 • Để cho phép quảng cáo, kiểm toán và các cuộc khảo sát khác nhằm xác định quy mô và thành phần đối tượng mục tiêu của Khách hàng, và hiểu sở thích của Khách hàng với các Dịch vụ của Chúng tôi;
 • Để sử dụng vào các vụ việc tố tụng hoặc để tuân thủ hoặc đáp ứng quy định pháp luật hoặc thực hiện theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc quy định của bất kỳ cơ quan thẩm quyền có liên quan, trong đó có bao gồm việc công bố thông tin theo yêu cầu của pháp luật mà Golden Gate hoặc chi nhánh, công ty có liên quan với Golden Gate chịu ràng buộc;
 • Để thu thập số liệu thống kê và nghiên cứu báo cáo nội bộ theo luật định và/hoặc yêu cầu lưu giữ hồ sơ;
 • Dịch vụ của Chúng tôi cho phép chia sẻ Dữ liệu cá nhân của Khách hàng với bên thứ ba là các bên cung cấp sản phẩm, dịch vụ theo yêu cầu của Khách hàng và bên cung cấp dịch vụ vận chuyển, giao nhận cho Khách hàng để tiến hành giao dịch mà không cần sự can thiệp của Golden Gate.
 • Bất kỳ mục đích nào khác mà Chúng tôi thông báo cho Khách hàng tại thời điểm yêu cầu có sự đồng thuận của Khách hàng.
 • Một số mục đích thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân còn tùy thuộc vào hoàn cảnh tại thời điểm thu thập, nên sẽ không xuất hiện trong danh sách trên. Tuy nhiên, Chúng tôi sẽ thông báo cho Khách hàng về những mục đích đó tại thời điểm cần sự đồng ý của Khách hàng, trừ khi việc xử lý dữ liệu cá nhân mà không cần sự đồng ý của Khách hàng là phù hợp theo quy định pháp luật.
IV.THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự Khách hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Golden Gate.

V.TIẾP CẬN DỮ LIỆU CỦA KHÁCH HÀNG
 • Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân.
 • Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ ba đến Bộ phận chăm sóc khách hàng của Golden Gate. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Golden Gate sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.
VI.TIẾT LỘ THÔNG TIN CỦA GOLDEN GATE
  1. Trong hoạt động kinh doanh của Chúng tôi, Chúng tôi sẽ/có thể cần phải tiết lộ Dữ liệu cá nhân của Khách hàng cho bên thứ ba là các bên cung cấp dịch vụ cho Chúng tôi, đại lý và/hoặc các chi nhánh của Chúng tôi hoặc các công ty liên quan, và/hoặc các bên thứ ba khác, cho một hoặc nhiều hơn các mục đích trong Chính sách này. Các nhà cung cấp dịch vụ, đại lý và/hoặc các chi nhánh hoặc công ty liên quan và/hoặc các bên thứ ba khác đó sẽ được thay mặt Chúng tôi hoặc bằng cách khác, xử lý Dữ liệu cá nhân của Khách hàng cho một hoặc nhiều hơn các mục đích trong Chính sách này. Các bên thứ ba đó bao gồm, nhưng không giới hạn:
   • Các công ty con, các chi nhánh và các công ty liên quan của Chúng tôi;
   • Nhà thầu, đại lý, nhà cung cấp dịch vụ và các bên thứ ba khác mà Chúng tôi sử dụng để hỗ trợ hoạt động kinh doanh của Chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn những đơn vị cung cấp dịch vụ quản trị hoặc các dịch vụ khác như các công ty bưu chính, các công ty viễn thông, các công ty công nghệ thông tin và các trung tâm dữ liệu;
   • Một người mua hoặc người thừa kế khác trong trường hợp sáp nhập, thoái vốn, tái cơ cấu, tổ chức lại, giải thể hoặc bán hoặc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ tài sản Golden Gate, cho dù là một hoạt động liên tục hoặc là một phần của phá sản, thanh lý, thủ tục tương tự, trong đó Dữ liệu cá nhân của Khách hàng là một trong những tài sản được chuyển giao; hoặc để một đối tác trong một giao dịch kinh doanh mà Golden Gate hoặc hoặc các công ty có liên quan tham gia.
 1. Ngoài các nội dung trên, việc chia sẻ thông tin này có thể là do yêu cầu về việc chia sẻ thông tin mang tính thống kê về Khách hàng của Chúng tôi và việc sử dụng Dịch vụ của Khách hàng với các nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo và lập trình.
 2. Tiết lộ theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
 3. Chính Sách Bảo Mật này không phải là một lời hứa rằng Dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ không bao giờ được tiết lộ, ngoại trừ như được mô tả trong Chính Sách Bảo Mật này. Các bên thứ ba bất hợp pháp có thể chặn hoặc truy cập bất hợp pháp Dữ liệu cá nhân chuyển đến hoặc được lưu trữ trên G-Delivery; hệ thống có thể không hoạt động hoặc hoạt động không như dự kiến, hoặc một người nào đó có thể truy cập, lạm dụng hoặc sử dụng thông tin sai cách mà không phải do lỗi của Chúng tôi. Chúng tôi sẽ luôn triển khai các biện pháp an ninh hợp lý để bảo vệ Dữ liệu cá nhân của Khách hàng theo quy định pháp luật hiện hành; tuy nhiên có thể sẽ không đảm bảo an toàn tuyệt đối khỏi việc tiết lộ trái phép phát sinh từ hành động xâm nhập trái phép, mang tính phá hoại và tinh vi bởi bất kỳ đối tượng nào mà không do lỗi của Chúng tôi.
VII.CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG
Thông tin cá nhân của Khách hàng trên G-Delivery được Golden Gate cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Golden Gate. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. Golden Gate cam kết:
 • Trừ trường hợp quy định tại Chính sách này, Golden Gate sẽ không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép hoặc đồng ý từ Khách hàng, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Khách hàng, Golden Gate sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng được biết.
 • Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn, chứng từ kế toán số hóa theo cơ chế bảo mật của Golden Gate.
VIII.THÔNG TIN LIÊN HỆ
Golden Gate nhấn mạnh rằng chúng tôi rất quan tâm đến quyền lợi của Khách hàng trong việc bản vệ Dữ liệu cá nhân của Khách hàng.
Trong trường hợp Khách hàng có góp ý, thắc mắc liên quan đến chính sách bảo mật, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:
Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Cổng Vàng
Trụ sở chính: Số 60 Phố Giang Văn Minh, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Email: cskh.gdelivery@ggg.com.vn
Hotline: 0247 300 3077
Golden Gate trân trọng cảm ơn Quý Khách hàng!