Uncategorized @vi

Thông báo về việc ủy quyền quản lý cổ đông

01/11/2019

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Cổng Vàng (GOLDEN GATE) trân trọng thông báo tới Quý cổ đông thông tin như sau:

Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Cổng Vàng đã ủy quyền cho Công ty cổ phần chứng khoán SSI – Chi nhánh Hà Nội (SSI) thực hiện các công việc có liên quan đến quản lý cổ đông của GOLDEN GATE. Theo đó, SSI sẽ thực hiện các công việc gồm:

  1. Quản lý danh sách cổ đông GOLDEN GATE.
  2. Quản lý, xác nhận và thực hiện các công việc khác có liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu cổ phần của các cổ đông GOLDEN GATE.
  3. Thực hiện các quyền cho cổ đông theo thông báo của GOLDEN GATE: chi trả cổ tức, lập danh sách và gửi thư mời cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông GOLDEN GATE, lấy ý kiến cổ đông GOLDEN GATE bằng văn bản.
  4. Khấu trừ các loại thuế có liên quan đến các giao dịch liên quan đến cổ phần GOLDEN GATE theo quy định của pháp luật.
  5. Thay mặt GOLDEN GATE đặt in phôi sổ và sử dụng phôi sổ khi có phát sinh. Phôi sổ phải được in theo đúng mẫu do GOLDEN GATE cung cấp. Trong trường hợp GOLDEN GATE có yêu cầu thay đổi mẫu sổ cổ đông, SSI đồng ý tiến hành việc in phôi sổ mới và đổi cho các cổ đông của GOLDEN GATE.

Vì vậy, Công ty kính đề nghị Quý cổ đông tạm ngừng các giao dịch chuyển nhượng cổ phần để Công ty chốt danh sách cổ đông và chuyển cho đơn vị đã được ủy quyền quản lý thực hiện các công việc theo quy định. Thời điểm chốt danh sách cổ đông: 01/11/2019.

Trân trọng thông báo.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *