TỰ CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

TỰ CBCL – 06 – NGVA025 – ĐƯỜNG FRUCTOSE

TỰ CBCL – 07- NKHA845 – SIRO MẬN

TỰ CBCL – 08 – NTRA068 – TRÀ BAO CHỦNG

TỰ CBCL – 09 – NTRA067 – TRÀ Ô LONG

TỰ CBCL – 10 – NTRA022 – TRÀ DEN

TỰ CBCL – 11 – NGVA027 – BỘT KEM VỊ CHOCOLATE

TỰ CBCL – 12 – NGVA026 – ĐƯỜNG NÂU

TỰ CBCL – 13-2018- NKHA846 – TRÂN CHÂU ĐEN

TỰ CBCL – 14- NGVA028 – BỘT KEM

TỰ CBCL – 15 – NTRA066 – TRÀ HƯƠNG NHÀI

TỰ CBCL – 16- NBOT347 – BỘT BÁCH THẢO

TỰ CBCL – 17 – NBOT349 – BỘT QUẢ MẬN

TỰ CBCL – 18 – NBOT346 – BỘT MỲ

TỰ CBCL – 19 – NBOT352 – BỘT MUỐI TIÊU

TỰ CBCL – 20 – NBOT353 – BỘT MUỐI TIÊU WASABI

TỰ CBCL – 21 – NBOT354 – BỘT MUỐI TIÊU CHANH

TỰ CBCL – 22 – NGVA055 – GIA VỊ

TỰ CBCL – 23 – NGVA058 – TƯƠNG ĐẬU CAY

TỰ CBCL – 24 – NBOT348 – BỘT THỊT HẦM

TỰ CBCL – 25 – NGVN002 – NƯỚC SỐT ĐẬU TƯƠNG

TỰ CBCL – 26 – NGVN005 – NƯỚC SỐT ĐỎ

TỰ CBCL – 31 – LÔ HỘI NGÂM ĐƯỜNG MÂT ONG

TỰ CBCL – 32 – NKHAX021 – LÔ HỘI NGÂM ĐƯỜNG MẬT ONG

TỰ CBCL – 32 – THẠCH ĐƯỜNG ĐEN

TỰ CBCL – 33 – TRÂN CHÂU HOÀNG KIM