QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Công bố Mẫu Giấy ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020

16:00:05 PM ngày 02/12/2020

Công bố Mẫu Phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020

16:00:05 PM ngày 02/12/2020

Công bố Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020

16:00:05 PM ngày 02/12/2020

Tải file PDF “GGG_GMS-171220_Chuong trinh hop

Công bố Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020

16:00:05 PM ngày 02/12/2020

Công bố Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông

17:00:05 PM ngày 13/11/2020

Công bố Nghị quyết HĐQT v/v Phê duyệt giao dịch chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Tân Phong – Lại Yên

14:00:05 PM ngày 10/11/2020

Công bố Nghị quyết HĐQT v/v Thành lập Chi nhánh tại Bến Tre

16:00:05 PM ngày 25/09/2020

Công bố Nghị quyết HĐQT v/v Thành lập Chi nhánh tại Long An

16:00:05 PM ngày 25/09/2020

Công bố Nghị quyết HĐQT v/v Thanh toán cổ tức năm 2019 Đợt 2

16:00:05 PM ngày 23/09/2020

Công bố Nghị quyết HĐQT v/v Phê duyệt phương án vay vốn Vietcombank – Chi nhánh Nam Sài Gòn

16:00:05 PM ngày 25/08/2020

Công bố Nghị quyết HĐQT v/v Thanh toán cổ tức năm 2019 Đợt 1

16:00:05 PM ngày 19/08/2020

Công bố Nghị quyết HĐQT v/v Thành lập Chi nhánh Bắc Giang

12:00:05 PM ngày 08/08/2020

Công bố Nghị quyết HĐQT v/v Thành lập Văn phòng đại diện của Công ty

11:00:10 AM ngày 04/08/2020

Công bố Nghị quyết HĐQT v/v Thành lập Chi nhánh Lâm Đồng và Chi nhánh Vĩnh Long

11:00:05 PM ngày 04/08/2020

Công bố Nghị quyết HĐQT v/v Phê duyệt Phương án vay vốn tại VPBank

11:00:05 PM ngày 29/07/2020

Công bố Nghị quyết HĐQT v/v Phê duyệt Phương án vay vốn tại MB Bank

11:00:05 PM ngày 29/07/2020

Công bố Nghị quyết HĐQT v/v Phê duyệt Phương án vay vốn tại VIB

11:00:05 PM ngày 09/07/2020

Công bố Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

11:00:05 PM ngày 07/07/2020

Công bố Nghị quyết số 25/2020/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị

12:00:05 PM ngày 03/06/2020

Công bố Nghị quyết HĐQT v/v Phê duyêt Hợp đồng chuyển nhượng khoản vay giữa GGP, Redhots và GGG

13:00:04 PM ngày 02/06/2020

Công bố Báo cáo thường niên năm 2019

12:00:01 PM ngày 03/06/2020

Thu moi hop DHDCD thuong nien 2020

10:20:46 AM ngày 1/6/2020

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

10:20:46 AM ngày 1/6/2020

Công bố báo cáo tài chính riêng

01:00:00 PM ngày 05/05/2020

Công bố báo cáo tài chính hợp nhất

01:00:00 PM ngày 05/05/2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC ĐỀ NGHỊ GIA HẠN HỌP ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2020

10:20:46 AM ngày 10/04/2020

BÁO CÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

17:54:45 PM ngày 26/03/2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC HOÃN CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2020

15:45:45 PM ngày 19/03/2020

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

16:34:56 PM ngày 13/03/2020

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

10:43:24 PM ngày 27/02/2020

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ – MR DAO THE VINH

16:53:24 PM ngày 14/02/2020

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ – PFC

15:29:24 PM ngày 14/02/2020

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

10:29:24 AM ngày 13/02/2020

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ – MR VINH

13:25:40 PM ngày 05/02/2020

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ – PFC

12:13:56 PM ngày 05/02/2020

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THÀNH LẬP CHI NHÁNH TIỀN GIANG

10:00:49 PM ngày 21/01/2020

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THÀNH LẬP CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI

15:54:32 PM ngày 23/12/2019

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ỦY QUYỀN QUẢN LÝ CỔ ĐÔNG

10:10:13 AM ngày 1/11/2019

THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN

15:14:34 PM ngày 9/10/2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN THÀNH LẬP CÁC CHI NHÁNH

15:17:11 PM ngày 31/05/2019

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ SỐ 03 NĂM 2019

14:37:11 PM ngày 31/05/2019

NGHỊ QUYẾT HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

16:22:15 PM ngày 23/05/2019

TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2019

15:35:07 PM ngày 07/05/2019

TÀI LIỆU THÀNH LẬP CHI NHÁNH TÂY NINH

14:22:40 PM ngày 07/05/2019

TÀI LIỆU VỀ HOÃN CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN

16:45:12 PM ngày 24/04/2019

TÀI LIỆU XIN GIA HẠN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN

16:01:19 PM ngày 24/04/2019

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018

15:34:11 PM ngày 23/04/2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN THÀNH LẬP CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH PHÚ YÊN

14:15:21 PM ngày 23/04/2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

16:09:27 PM ngày 09/04/2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018

15:35:07 PM ngày 22/03/2019

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THAY ĐỔI LẦN THỨ 63

17:02:10 PM ngày 19/3/2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN PHÁT HÀNH ESOP

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ TRIỆU TẬP CUỘC HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG GG

NGHỊ QUYẾT HĐQT SỐ 06.2018 VỀ VIỆC TRIỆU TẬP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG

NGHỊ QUYẾT HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2017

NQDHDCD 2016.6.24 TRẢ CỔ TỨC 2015

TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2017

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY

CBTT THAY ĐỔI GCN ĐĂNG KÝ KINH DOANH LẦN THỨ 60

CBTT THAY ĐỔI GCN ĐĂNG KÝ KINH DOANH LẦN THỨ 61

CBTT THAY ĐỔI GCN ĐĂNG KÝ KINH DOANH LẦN THỨ 62

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SỐ 5

THAY ĐỔI SỐ CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT ĐANG LƯU HÀNH

NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SỐ 2

CBTT CÔNG TY KIỂM TOÁN THỰC HIỆN DỊCH VỤ KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2018

CBTT VỀ VIỆC HỦY CỔ PHIẾU QUỸ

CBTT MUA LẠI GIAO DỊCH CỔ PHIẾU

NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SỐ 6

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU NGƯỜI NỘI BỘ – MR. TRUNG

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU NGƯỜI NỘI BỘ – MR. VINH

BÁO CÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU NGƯỜI NỘI BỘ – MR. TRUNG

BÁO CÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU NGƯỜI NỘI BỘ – MR. VINH

CBTT THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT

THƯ MỜI HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG

THÔNG BÁO GIAO DỊCH NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

BÁO CÁO GIAO DỊCH NGƯỜI NỘI BỘ KÝ NGÀY 17 THÁNG 8 NĂM 2018- MR. NGUYỄN XUÂN TƯỜNG

THÔNG BÁO GIAO DỊCH NGƯỜI NỘI BỘ KÝ NGÀY 27 THÁNG 12 NĂM 2018 – MR. ĐÀO THẾ VINH

THÔNG BÁO GIAO DỊCH NGƯỜI NỘI BỘ KÝ NGÀY 27 THÁNG 12 NĂM 2018 – MR. TRẦN VIỆT TRUNG

THÔNG BÁO GIAO DỊCH NGƯỜI NỘI BỘ KÝ NGÀY 27 THÁNG 12 NĂM 2018 – MR. NGUYỄN XUÂN TƯỜNG

CÔNG BỐ THÔNG TIN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ SỐ 1/2019

ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CỔNG VÀNG

THÔNG BÁO GIAO DỊCH NGƯỜI NỘI BỘ KÝ NGÀY 13.08.2018 – MR.NGUYỄN XUÂN TƯỜNG

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN NGUỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

THÔNG BÁO MỜI HỌP DHDCD THƯỜNG NIÊN

LIÊN HỆ ĐỂ HỢP TÁC

Tel

Fax