CBTT

Giấy chứng nhận DDKDN Công ty Cổ phần Tập đoàn Golden Gate cấp lần thứ 69 và Phụ lục 01 Sửa đổi Điều lệ Công ty

3: 00 PM ngày 13/9/2023

CBTT

NQ HĐQT phê duyệt (i) thời gian trả cổ tức, danh sách cổ đông nhận cổ tức và (ii) việc phát hành Esops theo chương trình lựa chọn cho NLĐ

5: 00 PM ngày 07/9/2023

Tải file PDF

CBTT

Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu ESOP của người lao động nghỉ việc

5: 00 PM ngày 20/8/2023

CBTT

Thông báo mua lại cổ phiếu ESOP của người lao động nghỉ việc

11: 00 AM ngày 08/8/2023

CBTT

NQ 14/2023/NQ-HĐQT Phê duyệt giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty đại chúng

11: 00 AM ngày 27/7/2023

Tải file PDF

CBTT

Xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp: Ngành, nghề kinh doanh của Công ty

11: 00 AM ngày 27/7/2023

CBTT

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2023

05:00 PM ngày 25/7/2023

CBTT

Điều lệ Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Golden Gate

05:00 PM ngày 20/7/2023

CBTT

Giao dịch mua lại cổ phiếu ESOP của các nhân viên nghỉ việc tại Công ty

11:00 AM ngày 18/7/2023

CBTT

Biên bản họp & Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường Niên năm 2023

18:00 PM ngày 30/6/2023

CBTT

Sửa đổi tài liệu họp ĐHĐCĐ Thường Niên năm 2023

17:30 PM ngày 29/6/2023

CBTT

NQ 12/2023/NQ HĐQT Phê duyệt kết quả phát hành cổ phiếu ESOP cho NLĐ đợt 1/2023

13:00 PM ngày 22/6/2023

CBTT

Báo cáo kết quả phát hành ESOP cho NLĐ đợt 1/2023

13:00 PM ngày 22/6/2023

CBTT

Kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ

13:00 PM ngày 22/6/2023

CBTT

TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

17:00 PM ngày 09/6/2023

CBTT

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

14:00 PM ngày 06/6/2023

CBTT

Phê duyệt giao dịch của Công ty với Người có liên quan
Phê duyệt việc mua lại cổ phiếu ESOP của NLĐ nghỉ việc
Phê duyệt việc thay đổi con dấu của Công ty

10:00 AM ngày 31/5/2023

CBTT_Giao dịch bán cổ phiếu quỹ

16:00 AM ngày 17/5/2023

CBTT Công bố thông tin liên quan đến ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu

16:30 AM ngày 15/5/2023

CBTT NQ HĐQT số 06-1/2023/NQ-HĐQT Phê duyệt việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho NLĐ từ nguồn cổ phiếu quỹ

9:30 AM ngày 30/3/2023

Tải file PDF NQ 06-1.2023.NQ.HĐQT

CBTT Báo cáo Thường niên Công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Cổng Vàng năm 2022

9:30 AM ngày 19/4/2023

CBTT Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán năm 2022

5:30 PM ngày 30/3/2023

CBTT Thông báo ngày chốt DSCĐ hưởng quyền tạm ứng cổ tức năm 2022

5:00 PM ngày 30/3/2023

TB 3003.2023.GGG-IR_T hông báo về ngày chốt DSCĐ hưởng quyền nhận tạm ứng cổ tức

CBTT NQ 06-2/2023/NQ-HĐQT

4:30 PM ngày 30/3/2023

NQ 06-2.2023.NQ.HĐQT

CBTT NQ 05-2/2023/NQ-HĐQT

11:30 AM ngày 27/3/2023

NQ 05-2.2023.NQ.HĐQT

CBTT NQ 04/2023/NQ-HĐQT Phê duyệt việc chấm dứt hoạt động chi nhánh của Công ty

10:30 AM ngày 02/03/2023

NQ 04.2023.NQ.HĐQT

CBTT NQ 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường

2:30 PM ngày 22/3/2023

CBTT NQ 04/2023/NQ-HĐQT Phê duyệt việc chấm dứt hoạt động 39 chi nhánh của Công ty nhằm mục đích đưa các địa điểm kinh doanh về quản lý tập trung

10:30 AM ngày 02/03/2023

Tải file PDF  NQ 04.2023.NQ.HĐQT

CBTT GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CẤP LẦN THỨ 67

10:15 AM ngày 23/02/2023

CBTT NQ 01-2/NQ HĐQT Phê duyệt giao dịch với Bên liên quan

5:15 PM ngày 21/02/2023

Tải file PDF  NQ HĐQT 02-1.NQ.HĐQT

CBTT v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản_đính kèm tài liệu lấy ý kiến

5:15 PM ngày 14/02/2023

CBTT Thông báo v/v ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

5:00 PM ngày 14/02/2023

CBTT Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022

5:00 PM ngày 30/01/2023

CBTT NQ 01/2023/NQ-HĐQT

2:00 PM ngày 04/01/2023

Tải file PDF

CBTT Phụ lục Sửa đổi Điều lệ Công ty

3:00 PM ngày 30/12/2022

CBTT ĐKKD cấp lần thứ 66 Của Công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Cổng Vàng

4:00 PM ngày 29/12/2022

CBTT NQ 12-5/2022/NQ-HĐQT

4:00 PM ngày 20/12/2022

Tải file PDF NQ 12-5.2022.NQ.HĐQT

CBTT NQ 13-4/2022/NQ-HĐQT

3:30 PM ngày 14/12/2022

Tải file PDF NQ 13-4.2022.NQ.HĐQT

CBTT NQ 13-3/2022/NQ-HĐQT

3:15 PM ngày 14/12/2022

Tải file PDF NQ 13-3.2022.NQ.HĐQT

CBTT NQ 13-1/2022/NQ-HĐQT

3:00 PM ngày 14/12/2022

Tải file PDF NQ 13-1.2022.NQ.HĐQT

CBTT NQ 12-4/2022/NQ-HĐQT

3:35 PM ngày 17/11/2022

Tải file PDF NQ 12-4_NQ HĐQT

CBTT NQ 12-2/2022/NQ-HĐQT

3:30 PM ngày 17/11/2022

Tải file PDF NQ 12-2_NQ HĐQT

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

01:00 PM ngày 13/5/2022

CBTT NQ 11/2022/NQ-HĐQT

3:30 PM ngày 17/10/2022

Tải file PDF NQ HĐQT 11

CBTT Kết quả giao dịch mua lại Cổ phiếu quỹ

11:00 AM ngày 27/9/2022

CBTT về việc mua lại Cổ phiếu quỹ

11:00 AM ngày 13/5/2022

Báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ

08:00 PM ngày 30/8/2022

Báo cáo quản trị Công ty năm 2021

05:15:00 PM ngày 25/8/2022

Tải file PDF BCQT 2021-

Báo cáo quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2021

05:00:00 PM ngày 25/8/2022

CBTT về việc mua lại Cổ phiếu quỹ

02:00:00 PM ngày 17/8/2022

CBTT NQ 10-2/2022/NQ-HĐQT Phê duyệt việc sửa đổi ngân sách và Báo cáo tài chính bán niên tại 30/6/2022

16:00:00 PM ngày 16/8/2022

Tải file PDF CBTT_NQ10.2_NQ_HĐQT

CBTT về việc chấp thuận hồ sơ báo cáo sử dụng cổ phiếu quỹ để thưởng cho người lao động

17:30:00 PM ngày 12/8/2022

CBTT NQ 10-3/2022/NQ-HĐQT Phê duyệt việc thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho NLĐ

15:00:00 PM ngày 12/8/2022

Tải file PDF CBTT_NQ10.3_NQ_HĐQT

Báo cáo quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2022

17:00:00 PM ngày 29/7/2022

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG NĂM 2018 ( đã được kiểm toán)

17:00:00 PM ngày 28/7/2022

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2018 ( đã được kiểm toán)

17:00:00 PM ngày 28/7/2022

CBTT NQ 09/2022/NQ-HĐQT Phê duyệt việc thành lập tiểu ban ESG và Hợp đồng HTKD giữa GGG và GGF

09:00:00 AM ngày 28/7/2022

Tải file PDF CBTT_09.2022_NQHĐQT

CBTT NQ 08/2022/NQ-HĐQT Phê duyệt việc điều chỉnh phương án vay vốn của Công ty với VIB

17:00:00 PM ngày 12/7/2022

Tải file PDF CBTT_08.2022.NQ-HĐQT

CBTT Báo cáo Kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ

17:00:00 PM ngày 11/7/2022

CBTT Sửa đổi Điều lệ Công ty tại Phụ lục đính kèm

17:00:00 PM ngày 01/7/2022

NQ 07/2022/NQ-HĐQT Phê duyệt Phương án vay vốn với BIDV và Phương án điều chỉnh vốn vay với MB 

16:00 PM ngày 1/7/2022

Tải file PDF NQ 07.2022.NQ -HDQT

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (THÀNH VIÊN HĐQT)

15:00:00 PM ngày 01/7/2022

Tải file PDF CBTT-NNB-TV HDQT

CBTT – BBH và NQ ĐHĐCĐ Thường niên 2022

14:00:00 PM ngày 01/7/2022

1. Biên bản họp ĐHĐCĐ Thường niên 2022 BBH.02.2022.BBH.ĐHDCD_Phan 1 BBH.02.2022.BBH.ĐHDCD_Phan 2
2. Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên 2022 NQ.02.2022.NQ.DHDCD

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

14:00:00 PM ngày 28/6/2022

Công bố Sửa đổi tài liệu họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2022

14:30:00 PM ngày 27/6/2022

Công bố Sửa đổi tài liệu họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2022

16:30:00 PM ngày 23/6/2022

Công bố thông tin Ứng cử viên thành viên HĐQT

16:30:00 PM ngày 20/6/2022

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và dự thảo các tài liệu họp Đại hội

16:30:00 PM ngày 09/6/2022

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp  thay đổi lần thứ 65

16:30:00 PM ngày 06/6/2022

Tải file PDF CBTT_ĐKKD_65

Báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ

11:30:00 AM ngày 18/5/2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

15:30:00 PM ngày 13/5/2022

NQ 05/2022/NQ-HĐQT Phê duyệt Giao dịch với Bên Liên Quan và Cấp Khoản Vay Cho Nhân Viên 

11:30:00 AM ngày 12/5/2022

Tải file PDFCBTT_NQ05_NQ_HĐQT

Thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

17:30:00 PM ngày 04/5/2022

Công bố thông tin giao dịch bán cổ phiếu quỹ

17:30:00 PM ngày 29/4/2022

Tải file PFD https:

NQ 04/2022/NQ-HĐQT Thông qua gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

17:00:00 PM ngày 28/4/2022

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 

10:30:00 AM ngày 20/4/2022

Tải file PDF CBTT_BCTN_2021_Signed_

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG NĂM 2021 ( đã được kiểm toán)

20:30:00 PM ngày 31/03/2022

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2021 ( đã được kiểm toán)

20:25:00 PM ngày 31/03/2022

NQ 03/2022/NQ-HDQT Phê duyệt giao dịch với bên liên quan (GGF)

17:24:00 PM ngày 25/03/2022

Tải file PDF “CBTT_GGG_NQ HDQT 03 (25032022)

Báo cáo về ngày trở thành nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu (Periwinkle)

12:12:00 PM ngày 16/03/2022

Báo cáo về ngày trở thành nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu (Seatown)

12:10:00 PM ngày 16/03/2022

Báo cáo về ngày trở thành nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu (Seletar)

12:09:00 PM ngày 16/03/2022

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ (PFC)

12:08:00 PM ngày 16/03/2022

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (NXT)

12:07:00 PM ngày 16/03/2022

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (TVT)

12:06:00 PM ngày 16/03/2022

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (NXT)

12:25:00 AM ngày 10/03/2022

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (TVT)

12:24:00 AM ngày 10/03/2022

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

12:21:00 AM ngày 10/03/2022

NQ HĐQT v/v Phê duyệt gia hạn thời gian vay vốn VTB

10:20:00 AM ngày 04/03/2022

Công bố thông tin về Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Cổng Vàng

10:20:00 AM ngày 02/03/2022

Nghị quyết ĐHĐCĐ dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

15:39:00 PM ngày 29/01/2022

[HĐQT] Nghị quyết v/v phê duyệt giao dịch vay với người có liên quan

15:00:00 PM ngày 28/01/2022

[Lấy ý kiến cổ đông 14/01/2022] – Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

16:45:00 PM ngày 14/01/2022

[Lấy ý kiến cổ đông 14/01/2022] – Tờ trình HĐQT số 02

16:45:00 PM ngày 14/01/2022

Tải file PDF “To trinh HDQT so 02_130122

[Lấy ý kiến cổ đông 14/01/2022] – Tờ trình HĐQT số 01

16:45:00 PM ngày 14/01/2022

Tải file PDF “To trinh HDQT so 01_130122

[Lấy ý kiến cổ đông 14/01/2022] – Phiếu lấy ý kiến

16:45:00 PM ngày 14/01/2022

Thông báo về việc thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

16:45:00 PM ngày 14/01/2022

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

16:30:00 PM ngày 04/01/2022

Nghị quyết ĐHĐCĐ dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và Biên bản kiểm phiếu.

17:00:00 PM ngày 30/12/2021

Bản cung cấp thông tin của người nội bộ (Kế toán trưởng)

17:00:05 PM ngày 30/12/2021

Quyết định miễn nhiệm, bổ nhiệm người nội bộ

17:00:05 PM ngày 29/12/2021

Tải file PDF “NQ 22 mien nhiem, bo nhiem KTT

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ

17:30:05 PM ngày 23/12/2021

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ

16:30:05 PM ngày 17/12/2021

Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

16:15:05 PM ngày 14/12/2021

Tải file PDF “Du thao Nghi quyet DHDCD

Tờ trình 05 – Phát hành ESOP từ nguồn cổ phiếu quỹ

16:15:05 PM ngày 14/12/2021

Tờ trình 04 – Thay đổi thời điểm chi trả cổ tức năm 2020

16:15:05 PM ngày 14/12/2021

Tờ trình 03 – Điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh và Điều lệ Công ty

16:15:05 PM ngày 14/12/2021

Phiếu lấy ý kiến cổ đông

16:15:05 PM ngày 14/12/2021

Tải file PDF “GGG_Phieu lay y kien

Công bố Thông báo về việc thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

16:15:05 PM ngày 14/12/2021

Công bố về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

15:30:15 PM ngày 03/12/2021

Công bố thông tin về kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ

16:30:00 PM ngày 27/11/2021

Công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ

15:30:00 PM ngày 22/11/2021

Công bố Nghị quyết HĐQT về việc Phê duyệt hợp đồng vay với Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Trustlink

16:00:00 PM ngày 15/09/2021

Công bố Nghị quyết HĐQT về việc Phê duyệt Giao dịch với người có liên quan

16:00:00 PM ngày 13/09/2021

Công bố Nghị quyết HĐQT về việc Phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ 2021

17:00:00 PM ngày 30/08/2021

Công bố Nghị quyết HĐQT về việc Phê duyệt phương án vay vốn cổ đông

17:00:00 PM ngày 27/08/2021

Công bố Nghị quyết HĐQT về việc Phê duyệt phương án vay vốn MBBank

16:30:00 PM ngày 26/08/2021

Công bố Nghị quyết HĐQT về việc Phê duyệt phương án vay vốn VPBank

17:00:00 PM ngày 17/08/2021

Công bố Nghị quyết HĐQT về việc Phê duyệt phương án vay vốn cổ đông

17:00:00 PM ngày 22/07/2021

Công bố Nghị quyết HĐQT về việc Phê duyệt phương án vay vốn trung hạn VietinBank

17:00:00 PM ngày 26/07/2021

Công bố Nghị quyết HĐQT về việc tạm hoãn tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên 2021

17:00:00 PM ngày 01/04/2021

Công bố Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt Hợp đồng mua bán tài sản với Công ty TNHH Cổng Vàng Vinh

16:30:00 PM ngày 03/03/2021

Công bố Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt Phương án vay vốn VietinBank

15:00:15 PM ngày 28/01/2021

Công bố Biên bản họp và Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt Thành lập chi nhánh Thanh Hóa

16:00:10 PM ngày 07/01/2021

Công bố Mẫu Phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020

16:00:05 PM ngày 02/12/2020

Công bố Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020

16:00:05 PM ngày 02/12/2020

Tải file PDF “GGG_GMS-171220_Chuong trinh hop

Công bố Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020

16:00:05 PM ngày 02/12/2020

Công bố Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông

17:00:05 PM ngày 13/11/2020

Công bố Nghị quyết HĐQT v/v Phê duyệt giao dịch chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Tân Phong – Lại Yên

14:00:05 PM ngày 10/11/2020

Công bố Nghị quyết HĐQT v/v Thành lập Chi nhánh tại Bến Tre

16:00:05 PM ngày 25/09/2020

Công bố Nghị quyết HĐQT v/v Thành lập Chi nhánh tại Long An

16:00:05 PM ngày 25/09/2020

Công bố Nghị quyết HĐQT v/v Thanh toán cổ tức năm 2019 Đợt 2

16:00:05 PM ngày 23/09/2020

Công bố Nghị quyết HĐQT v/v Phê duyệt phương án vay vốn Vietcombank – Chi nhánh Nam Sài Gòn

16:00:05 PM ngày 25/08/2020

Công bố Nghị quyết HĐQT v/v Thanh toán cổ tức năm 2019 Đợt 1

16:00:05 PM ngày 19/08/2020

Công bố Nghị quyết HĐQT v/v Thành lập Chi nhánh Bắc Giang

12:00:05 PM ngày 08/08/2020

Công bố Nghị quyết HĐQT v/v Thành lập Văn phòng đại diện của Công ty

11:00:10 AM ngày 04/08/2020

Công bố Nghị quyết HĐQT v/v Thành lập Chi nhánh Lâm Đồng và Chi nhánh Vĩnh Long

11:00:05 PM ngày 04/08/2020

Công bố Nghị quyết HĐQT v/v Phê duyệt Phương án vay vốn tại VPBank

11:00:05 PM ngày 29/07/2020

Công bố Nghị quyết HĐQT v/v Phê duyệt Phương án vay vốn tại MB Bank

11:00:05 PM ngày 29/07/2020

Công bố Nghị quyết HĐQT v/v Phê duyệt Phương án vay vốn tại VIB

11:00:05 PM ngày 09/07/2020

Công bố Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

11:00:05 PM ngày 07/07/2020

Công bố Nghị quyết số 25/2020/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị

12:00:05 PM ngày 03/06/2020

Công bố Nghị quyết HĐQT v/v Phê duyêt Hợp đồng chuyển nhượng khoản vay giữa GGP, Redhots và GGG

13:00:04 PM ngày 02/06/2020

Công bố Báo cáo thường niên năm 2019

12:00:01 PM ngày 03/06/2020

Thu moi hop DHDCD thuong nien 2020

10:20:46 AM ngày 1/6/2020

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

10:20:46 AM ngày 1/6/2020

Công bố báo cáo tài chính riêng

01:00:00 PM ngày 05/05/2020

Công bố báo cáo tài chính hợp nhất

01:00:00 PM ngày 05/05/2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC ĐỀ NGHỊ GIA HẠN HỌP ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2020

10:20:46 AM ngày 10/04/2020

BÁO CÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

17:54:45 PM ngày 26/03/2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC HOÃN CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2020

15:45:45 PM ngày 19/03/2020

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

16:34:56 PM ngày 13/03/2020

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

10:43:24 PM ngày 27/02/2020

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ – MR DAO THE VINH

16:53:24 PM ngày 14/02/2020

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ – PFC

15:29:24 PM ngày 14/02/2020

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

10:29:24 AM ngày 13/02/2020

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ – MR VINH

13:25:40 PM ngày 05/02/2020

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ – PFC

12:13:56 PM ngày 05/02/2020

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THÀNH LẬP CHI NHÁNH TIỀN GIANG

10:00:49 PM ngày 21/01/2020

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THÀNH LẬP CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI

15:54:32 PM ngày 23/12/2019

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ỦY QUYỀN QUẢN LÝ CỔ ĐÔNG

10:10:13 AM ngày 1/11/2019

THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN

15:14:34 PM ngày 9/10/2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN THÀNH LẬP CÁC CHI NHÁNH

15:17:11 PM ngày 31/05/2019

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ SỐ 03 NĂM 2019

14:37:11 PM ngày 31/05/2019

NGHỊ QUYẾT HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

16:22:15 PM ngày 23/05/2019

TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2019

15:35:07 PM ngày 07/05/2019

TÀI LIỆU THÀNH LẬP CHI NHÁNH TÂY NINH

14:22:40 PM ngày 07/05/2019

TÀI LIỆU VỀ HOÃN CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN

16:45:12 PM ngày 24/04/2019

TÀI LIỆU XIN GIA HẠN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN

16:01:19 PM ngày 24/04/2019

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018

15:34:11 PM ngày 23/04/2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN THÀNH LẬP CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH PHÚ YÊN

14:15:21 PM ngày 23/04/2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

16:09:27 PM ngày 09/04/2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018

15:35:07 PM ngày 22/03/2019

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THAY ĐỔI LẦN THỨ 63

17:02:10 PM ngày 19/3/2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN PHÁT HÀNH ESOP

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ TRIỆU TẬP CUỘC HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG GG

NGHỊ QUYẾT HĐQT SỐ 06.2018 VỀ VIỆC TRIỆU TẬP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG

NGHỊ QUYẾT HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2017

NQDHDCD 2016.6.24 TRẢ CỔ TỨC 2015

TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2017

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY

CBTT THAY ĐỔI GCN ĐĂNG KÝ KINH DOANH LẦN THỨ 60

CBTT THAY ĐỔI GCN ĐĂNG KÝ KINH DOANH LẦN THỨ 61

CBTT THAY ĐỔI GCN ĐĂNG KÝ KINH DOANH LẦN THỨ 62

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SỐ 5

THAY ĐỔI SỐ CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT ĐANG LƯU HÀNH

NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SỐ 2

CBTT CÔNG TY KIỂM TOÁN THỰC HIỆN DỊCH VỤ KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2018

CBTT VỀ VIỆC HỦY CỔ PHIẾU QUỸ

CBTT MUA LẠI GIAO DỊCH CỔ PHIẾU

NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SỐ 6

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU NGƯỜI NỘI BỘ – MR. TRUNG

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU NGƯỜI NỘI BỘ – MR. VINH

BÁO CÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU NGƯỜI NỘI BỘ – MR. TRUNG

BÁO CÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU NGƯỜI NỘI BỘ – MR. VINH

CBTT THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT

THƯ MỜI HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG

THÔNG BÁO GIAO DỊCH NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

BÁO CÁO GIAO DỊCH NGƯỜI NỘI BỘ KÝ NGÀY 17 THÁNG 8 NĂM 2018- MR. NGUYỄN XUÂN TƯỜNG

THÔNG BÁO GIAO DỊCH NGƯỜI NỘI BỘ KÝ NGÀY 27 THÁNG 12 NĂM 2018 – MR. ĐÀO THẾ VINH

THÔNG BÁO GIAO DỊCH NGƯỜI NỘI BỘ KÝ NGÀY 27 THÁNG 12 NĂM 2018 – MR. TRẦN VIỆT TRUNG

THÔNG BÁO GIAO DỊCH NGƯỜI NỘI BỘ KÝ NGÀY 27 THÁNG 12 NĂM 2018 – MR. NGUYỄN XUÂN TƯỜNG

CÔNG BỐ THÔNG TIN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ SỐ 1/2019

ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CỔNG VÀNG

THÔNG BÁO GIAO DỊCH NGƯỜI NỘI BỘ KÝ NGÀY 13.08.2018 – MR.NGUYỄN XUÂN TƯỜNG

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN NGUỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

THÔNG BÁO MỜI HỌP DHDCD THƯỜNG NIÊN

LIÊN HỆ ĐỂ HỢP TÁC

Tel

Fax